1. Steun voor ondernemingen = het redden van jobs

Heel wat bedrijven hebben het vandaag moeilijk. De kosten van grondstoffen, energie, lonen… swingen de pan uit. Het is cruciaal dat onze bedrijven hun competitiviteit behouden zodat jobs van werknemers verzekerd worden op lange termijn. Dit zijn de belangrijkste steunmaatregelen voor onze ondernemingen:

 • De werkgeversbijdragen in de private sector worden met 7,07% verminderd voor de eerste helft van 2023. Ook non-profitsector en autonome overheidsbedrijven worden ondersteund.
 • Crisismaatregelen als de ‘tijdelijke werkloosheid energie’ en het ‘overbruggingsrecht energie’ worden met één kwartaal verlengd.
 • De accijnzen op aardgas en elektriciteit worden een kwartaal langer verlaagd.

 

2. De arbeidsmarkt wordt stap voor stap hervormd: activering

Meer mensen aan het werk krijgen is een belangrijk speerpunt van deze regering. Cruciaal hierbij is de drempel van ‘niet-werken’ naar ‘werken’ kleiner maken alsook het werken zelf aantrekkelijker maken. Zo worden meer mensen aangemoedigd om de stap naar werk te zetten. Volgende arbeidsmarktmaatregelen worden vanaf 2023 in gang gezet:

 • De combinatie van een uitkering met een inkomen uit werk wordt mogelijk gemaakt voor wie langdurig werkloos is, een leefloon heeft of een recht heeft op een inkomensvervangende tegemoetkoming.
 • Personen met een handicap met een inkomensvervangende tegemoetkoming zullen bij de start van een zelfstandige activiteit lagere bijdragen kunnen betalen, zonder verlies van sociale rechten.
 • Werkgevers die een werknemer in langdurige arbeidsongeschiktheid duurzaam aanwerven kunnen daar een premie voor krijgen.
 • Er wordt een arbeidsparticipatietoeslag uitgerold, die toelaat dat werknemers met een ziekte hun activiteit deels afbouwen in plaats van helemaal stopzetten.
 • Werkgevers die werknemers ontslaan door medische overmacht, moeten bijdragen in een fonds dat tot doel heeft om die werknemers financieel te compenseren.
 • Wie na of tijdens een periode van ziekte-uitkering zijn activiteit als zelfstandige hervat, betaalt een verlaagde bijdrage van een startende zelfstandige (primo-starter), tenzij zijn/haar inkomsten op hetzelfde niveau zitten als voorheen.

 

3. De arbeidsmarkt wordt stap voor stap hervormd: flexibiliteit

Wie meer en flexibeler wil werken, moet daar ook de mogelijkheid voor hebben. Onderstaande maatregelen dragen dan ook bij aan een modernere, flexibelere arbeidsmarkt:

 • Flexijobs worden ook mogelijk in de cultuur- en evenementensector, de landbouw, parken en tuinen, de sportsector en de zorgsector.
 • Vanaf 2023 zal het quotum voor studentenarbeid 600 ipv 475 uren per jaar bedragen.
 • Na akkoord van de sociale partners kan de fiscaalvriendelijke overurenregeling verlengd worden. Dat betekent enerzijds dat men 130 bijkomende vrijwillige overuren kan presteren volgens het principe ‘netto = loonkost’ en anderzijds dat het aantal fiscaal gunstige overuren op 180 per jaar blijft

 

4. Meer handen aan het bed

Het personeelstekort in de zorg blijft zwaar doorwegen op het zorgpersoneel. Daarenboven heeft dit ook negatieve gevolgen voor een kwaliteitsvolle zorg voor de patiënt. Daarom worden maatregelen genomen om op korte termijn meer mensen aan de slag te krijgen in de zorg, zodat de sector meer ademruimte krijgt.

 • De post-coronamaatregel om studenten, gepensioneerden, vrijwilligers… aan gunstige voorwaarden in de zorgsector te laten werken, wordt verlengd.
 • Binnen de sociale maribel wordt een incentive voorzien om wie deeltijds werkt te stimuleren om voltijds aan de slag te gaan.
 • Er wordt een taskforce met experten opgericht over de taakdifferentiatie binnen de zorg. Het werk efficiënter spreiden tussen het zorgpersoneel moet zo meer handen vrijmaken voor de patiënt.
 • Flexijobs voor ondersteunende profielen in de zorgsector kunnen op korte termijn de werkdruk verlichten. Let wel: een flexijob als zorgverstrekker wordt niet mogelijk.