De Roeselarenaar blijft bouwen, dat blijkt uit de jaarlijkse statistieken omgevingsvergunningen. Stad Roeselare maakt namelijk jaarlijks een rapport op basis van het aantal ingediende omgevingsvergunningen. Hieruit blijkt dat de vraag naar woningen blijft in onze stad, terwijl de markt van appartementen verzadigd is. Daarnaast zijn er nog enkele andere opvallende evoluties en trends:

  1. In 2020 werden in totaal 723 (bouw)aanvragen ingediend bij de Stad. Ondanks de coronaperikelen bleef dit aantal bijgevolg constant in vergelijking met 2019. Toen werden er 741 aanvragen ingediend.

  2. In totaal werden er in 2020 254 nieuwe woningen vergund en 217 verbouwingen aan woningen. Ook deze cijfers zijn in verhouding met de cijfers van 2019.

  3. Een grote terugval merkt de Stad op bij de vergunning voor appartementen. Daar wordt het laagste cijfer gezien sinds de opstart van de metingen in 2003. In 2020 werden slechts 69 aanvragen gedaan, waar er bijvoorbeeld in 2016 nog 459 appartementen vergund werden.

    Het cijfer toont duidelijk aan dat de markt hier wat verzadigd is. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de vele vergunningen die werden toegekend voor appartementen in de periode tussen 2013 en 2018. Vermoedelijk zitten ook de ingevoerde woningtypetoets (in 2016) en de eisen naar woonkwaliteit uit de algemene gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (2017) hier voor een stuk tussen. Aan de hand van de woningtypetoets wordt bepaald of op een perceel een appartement al dan niet wenselijk is. Dit document wordt telkens meegegeven aan de eigenaar/projectontwikkelaar van zodra er vragen komen rond de invulling van een perceel. De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening legt dan weer voorwaarden op wat betreft minimale woonoppervlakte, een mix aan woontypologieën, aantal parkeerplaatsen per woning, minimale terrasoppervlakte en dergelijke meer.

  4. Ook het aantal goedgekeurde verkavelingen (12 in 2020) en het aantal nieuw gecreëerde bouwloten in verkavelingen (68 in 2020) zijn in dalende lijn. Dit is te verklaren door het feit dat er steeds minder onbebouwde grond beschikbaar is voor woningbouw in Roeselare. Ook werden enkele grotere verkavelingen, zoals in het woongebied rond de Gitsestraat, de vorige jaren al vergund.

  5. Voor de exploitatie van een bedrijf, moeten steeds ook milieuvergunningen worden aangevraagd. De aanvragen hiervoor bleven in 2020 zeer constant in vergelijking met 2019 en dit zowel voor de klasse 1 (meest hinderlijke bedrijvigheid), als voor klasse 2 (medium hinderlijk) en klasse 3 (minst hinderlijk)

  6. Wat meest opvalt is de sterke terugval in aanvragen voor muziekvergunningen. Dergelijke vergunning wordt aangevraagd bij de organisatie van festiviteiten waar elektronisch versterkte muziek wordt afgespeeld. De grote terugval is volledig te verklaren ten gevolge van corona.

  7. Tot slot bleven de stedenbouwkundige inlichtingen zeer stabiel in 2020 met een 1950 inlichtingen op jaarbasis. De stedenbouwkundige inlichtingen is de informatie die vooral door notarissen wordt opgevraagd bij koop en verkoop.

De eerste trends van 2021 (op basis van de cijfers van de maand januari 2021) tonen duidelijk aan dat het aantal nieuw ingediende omgevingsvergunningsaanvragen zeer sterk stijgt. De Stad merkt daarbij een verdubbeling in vergelijking met dezelfde periode in 2020. Het valt nog te bezien of deze trend zich verderzet gedurende het hele jaar 2021, maar de start van 2021 is alvast veelbelovend. Vooral bij particulieren merkt de Stad een sterke stijging op voor onder andere verfraaiingswerken aan de woning en werken in de tuin (bijgebouwen, …).