Vanaf 2021 kunnen Roeselaarse verenigingen rekenen op een subsidie om kleinschalige infrastructurele projecten te realiseren. Dit 'huisvestingsfonds' heeft als doel om de kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid van de infrastructuur van Roeselaarse verenigingen te optimaliseren. De stad komt tussen voor 40% van de kosten én betaalt het volledige BTW-bedrag op de facturen. Een vereniging kan maximaal €80.000 euro ontvangen over een periode van vijf jaar, hetzij éénmalig, hetzij gespreid.

Het fonds is specifiek gericht op kleinere werken of aankopen. Verenigingen kunnen beroep doen op het fonds om bijvoorbeeld aanpassingswerken te doen aan terreinen of de verbouwing van een lokaal. De subsidie kan aangevraagd worden door de vereniging zelf of door een eigenaar die huisvesting biedt aan één of meerdere verenigingen. De enige uitzondering zijn jeugdverenigingen. Er bestaat al langer een subsidie voor de huisvesting van jeugdwerkinitiatieven, die dan ook behouden blijft. 

Aan het verkrijgen van de subsidie zijn een aantal voorwaarden gekoppeld. Ten eerste moet de infrastructuur door de verenigingen polyvalent gebruikt worden of moet er sprake zijn van een intensieve samenwerking met verenigingen. Daarnaast moeten de activiteiten ook ethisch verantwoord zijn. Activiteiten van politieke of religieuze aard komen niet in aanmerking. Ook dienen de verenigingen een structurele werking te hebben in de stad, eerder dan een loutere projectwerking. Bovendien is het belangrijk dat voldoende aandacht wordt gegeven aan duurzame productieprocessen en lokale aankopen. Daarenboven wordt de ruimte voor participatie en medezeggenschap gegarandeerd. Tot slot is ook de visibiliteit van het project essentieel. Een positief, duurzaam en aantrekkelijk project, komt de stad alleen maar ten goede.

Verenigingen kunnen de subsidie aanvragen door een formulier (via www.roeselare.be) in te dienen bij vrijetijd@roeselare.be. Een multidisciplinaire commissie beoordeelt het verzoek op basis van hoogdringendheid, schadebeperking, polyvalentie, duurzaamheid, toegankelijkheid, relevantie, aantal potentiële gebruikers, gebruik door bepaalde doelgroepen, noodzaak van de werken en de kwaliteit van het dossier.