Om uiteenlopende redenen kunnen verzekeringsmaatschappijen een erkenning van een arbeidsongeval weigeren. Het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (Fedris) staat in voor de controle, maar slechts één zesde van de weigeringen wordt effectief onderzocht. Dat blijkt uit cijfers die Federaal Parlementslid Nathalie Muylle opvroeg bij minister van Sociale Zaken Vandenbroucke. “Veel te weinig”, stelt Muylle. “Elke geweigerde erkenning moet onderzocht worden.” Cd&v dient een wetsvoorstel in om de controle te verhogen en om ervoor te zorgen dat slachtoffers of hun rechthebbenden op een correcte manier vergoed worden bij een arbeidsongeval.

In 2021 werden 21.808 (of 14,8%) van de 147.607 aangiften van arbeidsongevallen afgewezen door verzekeringsmaatschappijen. Dit percentage stijgt exponentieel sinds 1985, toen slechts 2,2% werd afgewezen. Verzekeringsbedrijven die een ongeval weigeren te erkennen als arbeidsongeval moeten dit melden aan Fedris, die kan beslissen om een onderzoek in te stellen. In 2021 werden op basis van een steekproef 3.609 onderzoeken ingesteld terwijl 18.199 afgewezen aangiften niet werden gecontroleerd. Na tussenkomst door Fedris werden 214 afwijzingen alsnog goedgekeurd. Aangezien slechts één zesde van de weigeringen effectief wordt gecontroleerd, ligt het aantal onterecht afgewezen slachtoffers in de praktijk echter een pak hoger. Indien alle weigeringen zouden onderzocht worden, zouden naar schatting nog eens 1.073 dossiers op jaarbasis toch goedgekeurd worden. Elk jaar krijgen dus meer dan 1.000 slachtoffers van een arbeidsongeval onterecht geen erkenning.

Cd&v dient om die reden een wetsvoorstel in dat alle afgewezen erkenningen door verzekeringsmaatschappijen onderzocht moeten worden door Fedris. Om deze extra kosten te dekken moet de verzekeringsmaatschappij die een ongeval weigert of oordeelt dat er twijfel bestaat over de toepassing van de wet op het ongeval een retributie van 100 euro betalen aan Fedris.

Naast een betere controle wil cd&v met het wetsvoorstel ook slachtoffers van een arbeidsongeval beter informeren door sneller inzage te krijgen in de aangifte. Bovendien wordt ook voorgesteld om de regeling voor gehuwden en wettelijk samenwonenden gelijk te schakelen en de kwetsbare positie van uitzendkrachten te verbeteren.