De ministerraad keurde vandaag een wetsontwerp goed dat de hervormde Europese regels rond detacheringen, omzet in Belgische wetgeving.

Minister van werk Nathalie Muylle: “We voeren het principe van gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats in. Een buitenlandse werknemer die bij een bedrijf hetzelfde werk doet als een Belgische werknemer, moet evenveel betaald worden. Op die manier gaan we oneerlijke concurrentie tegen en pakken we sociale dumping aan. Ons land legde al heel wat loon- en arbeidsvoorwaarden op voor gedetacheerde werknemers en die voorwaarden worden nu nog uitgebreid. Werkgevers zullen buitenlandse uitzendbureaus moeten informeren over die voorwaarden, op straffe van boetes.”

Minister voor bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer: “Met deze nieuwe detacheringwet zal ons land tijdig klaar zijn om buitenlandse bedrijven die in België diensten verrichten te informeren over hun verplichtingen. In België gold al de regel van gelijk loon voor gelijk werk, maar het loonbegrip wordt nu duidelijker en eenvormig gedefinieerd binnen Europa. Onkostenvergoedingen voor transport en huisvesting vallen buiten het loonbegrip. Sectorale cao’s vallen binnen het loonbegrip. Een EU-onderdaan ontvangt dus hetzelfde loon als een Belg, voor de dezelfde arbeidsprestaties. In andere landen volstond soms nog het minimumloon en ook daar zal nu het reële loon betaald moeten worden aan gedetacheerde werknemers. Dit verhoogt de sociale bescherming voor deze gedetacheerden, maar zorgt ook voor duidelijker en eenvoudiger regels die beter gehandhaafd kunnen worden. Met de Europese Arbeidsautoriteit die nu in volle opstart is, zullen we bovendien meer gemeenschappelijke grensoverschrijdende controles kunnen opzetten. Dit zal de effectieve handhaving van de detacheringsregels nog verbeteren en de sociale dumping waarbij werknemers voor enkele euro’s per uur in ons land tewerkgesteld worden, verder tegengaan.”

In het kader van het Europese vrij verkeer van diensten kan een werkgever zijn werknemers tijdelijk laten werken in een andere lidstaat dan deze waar hij gevestigd is. België is het Europese land met het derde grootste aantal gedetacheerde werknemers, na Frankrijk en Duitsland. In 2014 heeft België ongeveer 160.000 gedetacheerde werknemers ontvangen, voornamelijk in de bouwsector. In 2016 steeg dat aantal tot 185.000. We spreken dan voor alle duidelijkheid over uniek gemelde personen, want sommigen komen meermaals per jaar. In de top vijf van detacherende landen vinden we naast onze buurlanden Nederland (1), Duitsland (3) en Frankrijk (5), ook Polen (2) en Portugal (4) terug.

Eind oktober 2017 bereikten de Europese lidstaten een akkoord over de hervorming van de detacheringsrichtlijn. De hervorming had onder meer tot doel om sociale dumping tegen te gaan.

Het wetsontwerp dat de ministerraad vandaag goedkeurde, past de Belgische wet aan de nieuwe richtlijn aan. Het verruimt verder de loon- en arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op gedetacheerde werknemers en voert sancties in voor ondernemingen die gedetacheerde uitzendkrachten tewerkstellen en niet de nodige inlichtingen verstrekken over die voorwaarden. De wet zal in werking treden op 30 juli 2020.

Gelijk loon voor gelijk werk

Ons land eist al langer dat bedrijven gedetacheerde werknemers verlonen volgens een ruim pakket aan regels die ook op Belgische werknemers van toepassing zijn. We willen zo oneerlijke concurrentie tussen Belgische en buitenlandse werknemers tegengaan.

In veel andere Europese landen echter, moet aan gedetacheerde werknemers slechts het minimumloon worden betaald. De nieuwe detacheringsrichtlijn brengt daar verandering in. Ze voert het principe van gelijk loon voor gelijk werk in. Lidstaten worden daardoor verplicht om een ruimere verloning toe te passen voor gedetacheerde werknemers. Aangezien België reeds een ruime invulling van die verloning eiste, zijn de veranderingen voor ons land beperkt.

Ter illustratie, werkgevers moeten voor hun gedetacheerde werknemers in België, nu al voldoen aan alle regels op vlak van:

-          de arbeidstijd (arbeidsduurgrenzen, rusttijden)

-          de feestdagen

-          de uitzendarbeid en terbeschikkingstelling van werknemers

-          het welzijn het werk (arbeidsveiligheid)

-          de bescherming van het loon (tijd, wijze, plaats van uitbetaling, toegelaten inhoudingen)

-          de loonvoorwaarden en de andere arbeidsvoorwaarden die bij algemeen verbindend verklaarde CAO zijn vastgelegd (d.w.z. strafrechtelijk gesanctioneerde)

Wel nieuw is dat de hervormde detacheringsrichtlijn bepaalt dat vanaf de 13e maand van de detachering, de loon- en arbeidsvoorwaarden die moeten toegepast worden, nog verder worden uitgebreid. Het wetsontwerp voorziet bijvoorbeeld dat in België ook het gewaarborgd loon in geval van ziekte moet toegepast worden vanaf die periode. Daardoor is zo goed als de gehele Belgische arbeidswetgeving van toepassing.

Wanneer een gedetacheerde werknemer wordt vervangen door een andere gedetacheerde werknemer die dezelfde taak uitvoert op dezelfde plaats, moet de duur van de verschillende detacheringen worden opgeteld om te bepalen of men boven de 12-maanden-periode komt. Het doel van die regel is misbruik te voorkomen.

Beschermen van de gedetacheerde werknemer

Het wetsontwerp legt een informatieverplichting op aan ondernemingen in ons land die gebruik maken van gedetacheerde werknemers die hen ter beschikking gesteld worden. De ondernemingen zullen onder meer de buitenlandse uitzendbureaus die uitzendkrachten ter beschikking stellen, moeten informeren over de loon- en arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn in hun onderneming.

Bij misbruik kunnen boetes worden opgelegd aan de onderneming tot 4.000 euro per betrokken werknemer.

Naar aanleiding van dit wetsontwerp zal de informatie op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg over de formaliteiten en de loon- en arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn in geval van detachering van werknemers naar België, worden aangepast en aangevuld. Die informatie wordt ook in het Engels ter beschikking gesteld, zodat buitenlandse bedrijven de regels vlot kunnen toepassen.                                                                                                                                                               

 Communiqué de presse FR

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.