Ruim 10% van de jongeren in Roeselaarse middelbare scholen verlaten vroegtijdig het onderwijs. Daarom lanceren we diverse initiatieven voor jongeren, leerkrachten en schoolteams om welzijn op school te versterken en vroegtijdige schooluitval tegen te gaan.

 

BereSterk #VANRSL

BereSterk#VANRSL wil de mentale gezondheid, weerbaarheid en veerkracht bij lagere schoolkinderen (focus 10 tot 12 jaar) verhogen, vertrekkende vanuit het klasgebeuren of de schoolse context. Door te focussen op lagere schoolkinderen, wordt de nadruk gelegd  op het voorkomen van pestgedrag, middelengebruik, polarisering, radicalisering, …

BereSterk#VANRSL biedt begeleiding en ondersteuning voor zowel leerlingen, ouders als leerkrachten, telkens op maat van de vraag en de schoolcontext.

Dit aanbod is gratis voor scholen uit Roeselare en loopt sinds april 2021 tot eind 2023.

Roeselare trekt hiervoor 40.000 euro uit op jaarbasis, goed voor een 32-tal trajecten. De stad ontvangt een eenmalige subsidie van 22.340 euro van minister Bart Somers in kader van een oproep voor lokale besturen voor “Versterking van het mentaal welzijn van kinderen en jongeren”.

 

Weerbaarheidstrainingen

CAW Centraal-West-Vlaanderen biedt een psycho-fysieke weerbaarheidstraining aan in Roeselaarse scholen, gericht naar klassen van de eerste en de tweede graad van het secundair onderwijs. Hierin ligt de focus op het versterken van het zelfvertrouwen, zelfrespect en de weerbaarheid van de leerlingen. 

Dit aanbod is gratis voor scholen uit Roeselare en loopt sinds september 2020 tot eind 2023. Roeselare trekt hiervoor 19.800 euro uit op jaarbasis.

 

Naadloos Flexibele Trajecten (NAFT)

Een naadloos flexibel traject (NAFT) wordt ingezet om schooluitval en vroegtijdig schoolverlaten in het secundair onderwijs tegen te gaan en is bedoeld voor leerlingen, (klas)groepen, leerkrachten, teams en/of scholen.

Zo kunnen leerlingen tijdelijk intensieve begeleiding krijgen of worden klasgroepen geholpen bij het ontwikkelen van een positief klasklimaat. Leerkrachten, teams en scholen krijgen dan weer ondersteuning in hun omgang met jongeren en bij het creëren van een verbindend leer- en leefklimaat.

Schoolexterne organisaties kunnen een subsidie ontvangen van de Vlaamse overheid. Voor Midden-West-Vlaanderen ontvangt vzw Groep INTRO een subsidie voor de uitvoering van een 59-tal NAFT trajecten (voor de 17 gemeenten van regio Midden-West-Vlaanderen). Roeselare financiert bijkomend een 28-tal trajecten voor Roeselaarse scholen om tegemoet te komen aan de noden in de stad, per schooljaar en op maat van de deelnemende scholen. De subsidie van Stad Roeselare bedraagt 45.000 euro op jaarbasis, voor de periode 2020 – 2025.

 

Het VLOT

Het Vlot is een (fysiek) vangnet, dat een periode van ‘dreigende schoolloosheid’ (vb. omwille van structureel spijbelen, schorsing,…) ombuigt in een ontwikkel- en hersteltraject. Men biedt een alternatieve dagbesteding en vorming aan leerlingen, naast of gecombineerd met school. Die periode is zo kort mogelijk en zo lang als nodig.

Het VLOT heeft ruimte voor 15 leerlingen, maar bood vorig schooljaar echter een vangnet voor maar liefst 21 leerlingen. Dit wordt gefinancierd door de scholengemeenschappen van Roeselare (Katholieke Scholengroep Sint-Michiel en GO! Scholengroep 26). Het project ontvangt een subsidie van de Stad Roeselare van 22.000 euro per jaar (tot 2022 met eventuele verlenging). Bij opstart, in schooljaar 2020-2021, ontving Het Vlot een eenmalige subsidie van Provincie West-Vlaanderen van 27.000 euro.

 

Elk telt

Daarbovenop heeft Roeselare een 'Elk telt kaderreglement', waarmee de Stad ondersteuning biedt aan sociale projecten die gelijke kansen bevorderen in Roeselare. Momenteel lopen er twee projecten die inzetten op schoolondersteuning en vroegtijdig schoolverlaten.

 

Coachingraject draagkracht verhogen

Vzw Arktos stimuleert partnerschappen tussen scholen, om samen te werken aan een verbindend schoolklimaat. Door individuele krachten in een partnerschap te bundelen wordt gezamenlijk gezocht naar antwoorden op diverse vragen. Arktos biedt ondersteuning aan de deelnemende scholen in (gezamenlijke) visieontwikkeling, intervisie met leerkrachten en schoolbeleidsondersteuning.

Het samenwerkingsverband ‘Arktos en de deelnemende scholen’ ontvangt een subsidie van de Stad, van 11.000 euro, voor de periode september 2020 – juni 2022.

 

Project TELEX

Vzw Onze Kinderen en vzw Groep INTRO organiseren een vervangend aanbod voor jongeren die totaal geen aansluiting vinden bij het reguliere onderwijs- en werkcircuit. TELEX biedt een combinatie van groepsgerichte en individuele leermomenten aan jongeren. Deelnemers krijgen tijdens het groepsgebeuren verschillende ateliers aangeboden en worden daarnaast op regelmatige basis uit de groep gehaald voor individuele begeleiding.

Het samenwerkingsverband ‘Groep INTRO en Onze Kinderen’ ontvangt een subsidie van de Stad van 56.600 euro, voor de periode september 2020 – juni 2022. De TELEX-vloer begeleidt een 22-tal jongeren per schooljaar.

 

Deze projecten worden gerealiseerd in samenwerking met de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB), vzw Arktos, CAW Centraal-West-Vlaanderen, vzw Groep INTRO, Zorpunt N (Motena) en vzw Onze Kinderen.

 

Foto header: © Stad Roeselare