Minister van werk en economie Nathalie Muylle neemt in het kader van het ondersteuningsplan, verschillende maatregelen om bedrijven  en kwetsbare groepen die getroffen worden door de coronacrisis, te ondersteunen.

Nathalie Muylle: “We willen het vertrouwen van ondernemers en consumenten in de economie herstellen. Ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering, bieden we een aantal maatregelen aan zoals corona-arbeidsduurvermindering, corona-tijdskrediet en soepelere landingsbanen. Dat moet hen helpen om zoveel mogelijk werknemers aan boord te kunnen houden en de crisis zo goed mogelijk door te komen zonder veel ontslagen. Daarnaast verlengen we het corona-ouderschapsverlof voor alleenstaande ouders en ouders van een kind met een handicap.”

 

Overgang naar tijdelijke werkloosheid om economische redenen vanaf september

Vanaf september bestaat tot het einde van het jaar een soepele vorm van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. Het vervang het crisissysteem van tijdelijke werkloosheid omwille van corona, dat eind augustus ophoudt te bestaan met uitzondering van de zwaar getroffen sectoren zoals evenementen-, horeca- en toerismesector.

Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen kan vanaf september enkel nog worden ingeroepen door bedrijven die kunnen aantonen dat ze nog economische redenen hebben om arbeiders op tijdelijke werkloosheid te zetten en dat ze een omzetdaling hebben van minimaal 10 procent in vergelijking met dezelfde trimesters van het voorgaande jaar als ze bedienden  in tijdelijke werkloosheid om economische redenen willen zetten.

Het nieuwe systeem kent een aantal versoepelingen tegenover de normale tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Voor arbeiders wordt de maximumduur van een volledige schorsing – waarna minstens een verplichte week werkhervatting moet worden ingevoerd – verhoogd van 4 naar 8 weken. Voor bedienden wordt de administratieve procedure versoepeld  en wordt de toegelaten jaarlijkse maximumduur van de tijdelijke werkloosheid verhoogd met 8 weken.

Werkgevers moeten de werknemers die in tijdelijke werkloosheid worden gesteld, minstens twee vormingsdagen per maand aanbieden. Op die manier wordt gegarandeerd dat er verder geïnvesteerd wordt in de kennis en vaardigheden van de werknemers.

Het soepele systeem van tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen bestaat van 1 september 2020 tot 31 december 2020. De bedoeling is om nadien terug te keren naar het klassieke systeem.

De economische werkloosheid wordt vergoed aan 70% van het begrensd loon. Het supplement van 5,63 euro per dag is voor rekening van de werkgever.

 

Bijzondere ondersteuning voor ondernemingen in moeilijkheden en hun werknemers

Een reeks maatregelen hebben als doel om ontslagen te vermijden bij bedrijven die door de coronacrisis een verminderde activiteit kennen, in afwachting van de herneming van de normale activiteit.

De maatregelen zijn bedoeld voor bedrijven die erkend zijn als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden.

 

  1. Tijdelijke corona-arbeidsduurvermindering

Bedrijven die erkend zijn als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden, kunnen het komende jaar een corona-arbeidsduurvermindering invoeren van 1/4e of 1/5e. De arbeidsduurvermindering kan worden ingevoerd bij collectieve arbeidsovereenkomst of, als er geen vakbondsafvaardiging is, via een wijziging van het arbeidsreglement.

De werkgevers in kwestie krijgen een RSZ-korting, waarvan een deel gebruikt moet worden voor looncompensatie. Deze looncompensatie mag weliswaar niet als gevolg hebben dat het loon hoger wordt dan dat vóór de arbeidsduurvermindering.

De RSZ-korting voor de werkgever ligt hoger wanneer de arbeidsduurvermindering wordt gecombineerd met de invoering van de vierdagenweek.

Het gaat om een maatregel gelijkaardig aan de maatregel genomen in de crisisperiode 2009-2011 en die ook deel uitmaakt van de brexit-noodmaatregelen.

De maatregel loopt tot 30 juni 2021. Nadien kan de corona-arbeidsduurvermindering enkel nog gebruikt worden door ondernemingen in moeilijkheden/herstructurering die voordien reeds een collectief ontslag hadden aangekondigd.

 

  1. Corona-tijdskrediet

Bedrijven die erkend zijn als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden, kunnen het komende jaar een corona-tijdskrediet invoeren voor een duur van 1 tot 6 maanden, waarbij de arbeidsduur wordt verminderd met 1/2de of 1/5de. Het kan enkel worden opgenomen in akkoord tussen werkgever en werknemer.

Een onderbrekingsuitkering wordt door de RVA uitgekeerd. Deze uitkering is even hoog als bij het nemen van een gewoon tijdskrediet.

De duur van opname wordt niet in aanmerking genomen voor de maximale periode van het gewone tijdskrediet. Op vlak van sociale zekerheid wordt het corona tijdskrediet gelijkgesteld zoals het gewone tijdskrediet.

Ook hier gaat het om een maatregel gelijkaardig aan de maatregel genomen in de crisisperiode 2009-2011 en die ook deel uitmaakt van de brexit-noodmaatregelen.

 

  1. Landingsbanen vanaf 55 jaar

Op dit moment kunnen werknemers vanaf 55 jaar gebruik maken van een ‘landingsbaan’, waarbij de arbeidsduur halftijds of 1/5e wordt verminderd.  Bij aanvang moet betrokkene minstens 55 jaar zijn. Indien de werkgever erkend is als onderneming in herstructurering of moeilijkheden, kan de landingsbaan al worden opgenomen vanaf 50 jaar.

De betrokken werknemer heeft enkel recht op een onderbrekingsuitkering van de RVA vanaf de leeftijd van 60 jaar. Voortaan hebben werknemers van ondernemingen in herstructurering of moeilijkheden, recht op een onderbrekingsuitkering vanaf 55 jaar. Tot nog toe was dat maar in specifieke gevallen mogelijk.

 

Extra steun voor kwetsbare groepen

Vandaag neemt de kern de volgende maatregelen om de meest kwetsbaren extra te ondersteunen:

  1. Verlening corona-ouderschapsverlof voor alleenstaanden en ouders van een kind met een handicap

Voor alleenstaande ouders komt er een verhoging van het ouderschapsverlof en zij kunnen het voltijds nemen en ouders van een kind met een handicap hebben nu ook de mogelijkheid voor voltijds ouderschapsverlof. Voor deze groepen  wordt het corona-ouderschapsverlof verlengd tot eind september.

 

  1. Verhoging van laagste uitkeringen

 De coronacrisis heeft voor bijkomende kosten of ongemakken gezorgd voor kwetsbare groepen door de tijdelijke sluiting van scholen en opvanginitiatieven, moeilijkere vervoersmogelijkheden, tijdelijke onbeschikbaarheid van bepaalde producten, enzovoort.

Door een bijkomend middelen van 100 miljoen aan de OCMW’s ter beschikking te stellen kunnen zij kwetsbare groepen onder meer in het kader van energiearmoede een tegemoetkoming bezorgen. OCMW’ moeten ook mensen met een laag pensioen contacteren.

Reeds eerder heeft de federale overheid voor personen met een handicap, ouderen die een inkomensgarantie ontvangen en leefloners een eenmalige premie van 300 euro toegekend

 

  1. Personen met een handicap aanmoedigen om te werken

Een belangrijk deel van de personen met een handicap die een vervangingsinkomen ontvangen, kunnen en willen betaald werk verrichten. Uit studies blijkt dat het bestaande wettelijke kader, personen met een handicap vaak hindert om te gaan werken. Een belangrijk knelpunt situeert zich bij de behoorlijk ingewikkelde en ten dele onvoorspelbare effecten van een professionele inschakeling op de inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming.

Een pilootproject wordt opgestart om personen met een handicap toe te laten gedurende drie jaar arbeid met een vervangingsinkomen te combineren, zonder herberekening van de uitkering. Het project zal 300 personen omvatten die een inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming ontvangen. Via het project kan onderzocht worden hoe de inactiviteitsval kan worden weggewerkt. 

 

  1. Vervangingsinkomen voor personen met een handicap beschermen tegen impact van tijdelijke werkloosheid

Er wordt gezorgd dat tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geen invloed heeft op de integratietegemoetkoming die personen met een handicap ontvangen.

Dankzij de nieuwe maatregel  wordt die de tijdelijke werkloosheidsuitkering gelijk stelt met een arbeidsinkomen en is er geen vermindering.

Communiqué de presse FR 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.