Meer betaalbare woningen en opnieuw lenen aan 100% mogelijk maken

Publicatiedatum

Auteur

Sam Dewulf

Deel dit artikel

Mensen die werken, moeten in staat zijn om een eigen woning te kunnen kopen of bouwen. Helaas is dat vandaag steeds minder het geval. Dat mogen we niet aanvaarden. Daarom lanceert cd&v 10 concrete voorstellen om te zorgen voor een gezonde woonmarkt, waar werkende gezinnen en alleenstaanden een eigen woning kunnen verwerven, met een sterke private huurmarkt en een volwaardig sociale woningaanbod. Voor onze partij moeten mensen opnieuw veel makkelijk toegang krijgen tot financiering bij aankoop, moet er hogere renovatiesteun komen en moeten de bouw van betaalbare woningen versneld worden.

In tegenstelling tot in andere landen staat het woonbeleid niet altijd bovenaan de politieke agenda in ons land, toch leggen de cijfers duidelijk een sluimerende crisis bloot voor heel wat gezinnen. Vlaanderen staat mogelijks voor een wooncrisis, zoals in Nederland. En zover mogen we het niet laten komen voor onze gezinnen en alleenstaanden.

We lanceren 10 concrete voorstellen om dat te bereiken.

 1. Aanbod vergroten om de prijs onder controle te houden: er zijn ongeveer 500.000 extra woningen in diverse vormen nodig tegen 2035 door nieuwbouw, sociale woningbouw en renovatie. We willen bijkomend 275.000 appartementen waarvan 24.375 sociale appartementen via de woonmaatschappijen én 212.500 huizen waarvan 18.750 sociale woningen.
 2. We willen meer woningen met inkomensgerelateerde aankoop- of huurprijs met voorrang specifiek voor lage inkomens en middenklassers die een aantoonbare band hebben met de regio. Dergelijke woningen kunnen tot 20% onder de marktprijs liggen.
 3. We willen een flexibel vergunningenbeleid en een lagere onroerende voorheffing voor alternatieve woonprojecten of specifieke zones. Zo kan leegstaande bedrijfsruimte (winkel- en kantoorgebouwen) omgebouwd worden tot woningen en kunnen alternatieve woonprojecten betaalbaarder worden.
 4. Een vergunnings- en eventuele beroepsprocedure moet binnen de 9 maanden afgerond zijn. Alle procedures en looptijden moeten ingekort en vereenvoudigd. De Vlaamse overheid moet de vele attesten en certificaten via de woningpas tot één geïntegreerd attest omvormen, met een beperkte vaste prijs per m².
 5. Te veel mensen vallen nu uit de boot voor een woonlening. Opnieuw lenen aan 100% voor meer mensen met beperkte eigen inbreng en recht op een accordeon formule bij de bank. Dit dankzij een waarborgregeling (overheidswaarborg) bij private banken en erkende kredietmaatschappijen.
  Bij een tijdelijke vermindering van de afbetalingscapaciteit moeten consumenten
  bovendien aan hun bank kunnen vragen de krediettermijn te verlengen zonder de hoge kosten van een bijkomende hypothecaire inschrijving (accordeonformule).
 6. Meer sociale woonleningen met een lagere rentevoet: Gezinnen en alleenstaanden met een bescheiden inkomen moeten maximaal gebruik kunnen maken van de Vlaamse Woonlening met een inkomensgerelateerde rentevoet die veel lager ligt dan de rentevoeten op de private markt. De gemiddelde rentevoet via het Woningfonds ligt op amper 1.8%. Dossiers moeten binnen de maand beslist kunnen worden.
 7. Lage registratiebelastingen: We willen de afschaffing van het recht op hypotheekvestiging. Mensen betalen (naast de gewone registratierechten) vandaag ook nog 1% registratiebelastingen op het bedrag van de lening waarvoor een hypothecaire inschrijving wordt genomen.
 8. Stimuleer het splitsen van de aankoop van gronden en woningen. Lokale besturen en private ontwikkelaars kunnen gronden aanbieden via erfpacht met de mogelijkheid tot omzetting naar een koopovereenkomst. Zo kunnen kopers op termijn de volwaardige eigendom verwerven.
 9. Meer mensen moeten aanspraak maken op een verzekering gewaarborgd wonen. Dat doen we door de drempel op te trekken tot de mediaanprijs van een huis in open bebouwing. De verzekering gewaarborgd wonen moet inkomensgerelateerd worden en ook worden uitgebreid naar private huurders.
 10. Hogere renovatiesteun en 3 jaar betalingsuitstel: We willen het getrapte premiesysteem van MijnVerbouwPremie versterken, met hogere premies voor de laagste inkomensdecielen. De Mijn Verbouwlening moet daarenboven renteloos worden voor de laagste inkomens. Ze moeten ook gedurende drie jaar betalingsuitstel kunnen krijgen voor de afbetaling van deze renteloze energetische lening. Het maximumbedrag moet tot 80000 euro opgetrokken worden. De laagste inkomens moeten maximum 50% of 40.000 euro, dus de helft van de kost van hun energetische renovatie als steun kunnen ontvangen. Zo maken we renovatie echt haalbaar en betaalbaar voor iedereen.

Betaalbare woningen