Stad Roeselare formuleert negatief advies in Ventilusdossier

Publicatiedatum

Auteur

Sam Dewulf

Deel dit artikel

Nog tot en met 27 oktober 2023 loopt het openbaar onderzoek van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (kort: GRUP) Ventilus. De Stad Roeselare formuleerde een negatief advies waarbij de aspecten die ook in voorgaande adviezen al werden meegegeven, nogmaals hernomen en uitgebreid werden.  

Via onder meer de aanleg van een nieuwe hoogspanningsluchtlijn tussen Brugge en het hoogspanningsstation van Izegem, wil het Vlaams Gewest de opgewekte stroom vanop de windmolenparken op zee naar het binnenland te brengen.  

In het ontwerp volgt de nieuwe luchtlijn het tracé van de E403 om vervolgens af te buigen in de richting van het hoogspanningsstation van Izegem. Het vastgelegd tracé heeft een kleine impact op het grondgebied van Roeselare. Het tracé loopt aan de oostzijde van de E403, dus onder meer op de gemeentes Ardooie en Izegem, maar niet op Roeselare. De hoogspanningslijn loopt bijna volledig bovengronds op nieuwe masten langs de E403. Slechts voor een klein deel loopt het traject ondergronds. Het magnetisch veld, begrensd door gemiddeld 0,4 microtesla per jaar, loopt slechts voor een klein deel op Roeselare (23 meter) en valt volledig op openbaar domein (autosnelweg). Op basis van de huidige inzichten, worden er geen huishoudens op grondgebied Roeselare getroffen door het magnetisch veld. 

In voorgaande fases, respectievelijk de startnota, de gevalideerde scopingnota en de plenaire vergadering gaf de Stad Roeselare reeds adviezen, gaande van neutraal tot ongunstig. In het laatste advies werd in hoofdorde ongunstig advies verleend omwille van de voorkeur van de Stad om een langer stuk van het tracé binnen de regio ondergronds te brengen en de onduidelijkheid over de toekomst van de bestaande hoogspanningslijnen. Er werd akkoord gegaan met het huidig voorstel van tracé, onder voorwaarde dat de verschillende vragen over de mogelijke impact van de hoogspanningslijnen op het vlak van gezondheid voor de burgers objectief worden beantwoord. Ook werden nog een aantal technische opmerkingen meegegeven.  

Bijgevolg verleent de Stad Roeselare in kader van het openbaar onderzoek een ongunstig advies omwille van volgende redenen: 

  1. De keuze voor het tracé in het ontwerp GRUP (hoofdalternatief via de E403) is onvoldoende onderbouwd ten aanzien van de andere mogelijke alternatieven; 
    - Alternatieven op gelijkstroom
    - Alternatieve tracés 
    - Alternatieven met meerdere en/of langere ondergrondse deelzones 
  2. Er worden ernstige vragen gesteld bij de gezondheidsaspecten bij het ontwerp GRUP Ventilus. Doorheen alle documenten wordt er slechts vaag ingegaan op gezondheid en de impact op mens en milieu, wat met andere woorden onvoldoende is onderbouwd.  

  3. Vanuit de Stad Roeselare wordt gevraagd dat de engagementsverklaring, waaraan wordt gewerkt tussen de Vlaamse Regering en Elia (de transmissienetbeheerder voor elektriciteit in België) in verband met het maximaal ondergronds brengen van de bestaande 150 KV en 70 KV lijnen, definitief moet bestaan voordat het GRUP Ventilus definitief wordt vastgesteld. Op die manier moet er meer duidelijkheid geboden worden over de toekomst van dergelijke lijnen op het grondgebied van Roeselare. Op vandaag is daar nog teveel onzekerheid rond.  
  4. Er werd geen rekening gehouden met de opmerkingen van de Stad uit het advies naar aanleiding van het voorontwerp van het GRUP.  

De aspecten die in voorgaande adviezen in kader van de startnota en de plenaire vergadering werden meegegeven, worden in dit advies normaals hernomen en uitgebreid. 

Nieuws

JONGCD&V en Nathalie Muylle willen meer betaalbare woningen en lenen aan 100% mogelijk maken

Jonge gezinnen en alleenstaanden die werken, moeten in staat zijn een eigen woning te kopen of te bouwen. Daarom voert JONGCD&V samen met federaal lijsttrekker en Parlementslid Nathalie Muylle een opvallende actie op de Grote Markt van Ieper. Cd&v heeft dan ook een concreet woonplan met haalbare voorstellen: een groter huizenaanbod, eenvoudig verkrijgbare financiering,  hogere renovatiesteun en drie jaar betalingsuitstel moeten ervoor zorgen dat iedereen de kans krijgt een woning te kopen.

Genomineerden zijn gekend voor de eerste Architectuurprijs Roeselare. Stem mee voor de publieksprijs tijdens ‘Fiets de stad’ op zondag 26 mei.

Twee maand geleden lanceerde de Stad voor het eerst een Architectuurprijs, een initiatief om nieuwe uitmuntende architecturale, infrastructurele en landschappelijke projecten in de kijker te zetten. 

Minister Vandenbroucke blijft financiering MUG-helikopter blokkeren

Ondanks herhaalde pleidooien van federaal parlementslid Nathalie Muylle (cd&v) voor structurele financiering, blijft de MUG-Heli in West-Vlaanderen op losse schroeven staan. Minister Vandenbroucke weigert een beslissing te nemen over de financiering. De helikopter kan nu enkel blijven vliegen dankzij steun van de provincie, gemeenten, sponsors en inzamelacties, zoals het jaarlijks ontbijt van cd&v-Ichtegem.